Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Apollo Engineering B.V., gevestigd aan Bordego 1, 8495 NS Aldeboarn, is verantwoordelijk voor de verwerking van klantgegevens zoals weergegeven in deze privcacyverklaring.
Contactgegevens:
www.apollo-engineering.nl Bordego 1 8495 NS Aldeboarn tel.nr. 0566-631919

Klantgegevens die wij verwerken
Apollo Engineering B.V. verwerkt uw klantgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de klantgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BTW nummer
 • Bankrekeningnummer
 • Inkooporders
 • Offertes

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij klantgegevens verwerken
Apollo Engineering B.V. verwerkt uw klantgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Apollo Engineering B.V. verwerkt ook klantgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Hoe lang we klantgegevens bewaren
Apollo Engineering B.V. bewaart uw klantgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende klantgegevens:

Klantgegevens: Adresgegevens + telefoonnummers en e-mailadressen geen einddatum

Klantgegevens: Inkooporders, offertes 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Apollo Engineering B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Apollo Engineering B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Apollo Engineering B.V. gebruikt de volgende cookies:

 • Google Analytics cookies
 • Met Google Analytics is een verwerkingsovereenkomst afgesloten
 • De gegevens worden anoniem verwerkt
 • Het deel ‘gegevens delen’ is uitgeschakeld
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google analytics-cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw klantgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw klantgegevens door Apollo Engineering B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de klantgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw klantgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw klantgegevens sturen naar info@apollo-engineering.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een uittreksel van de Kamer van Koophandel met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk. Maar binnen vier weken, op uw verzoek. Apollo Engineering B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Apollo Engineering B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantservice of via info@apollo-engineering.nl